Autonezgoda

Osiguranje putnika, vozača i radnika od autonezgode

Osiguranje putnika od AUTONEZGODE je dobrovoljno osiguranje kojim se osiguravaju sva lica koja imaju svojstvo vozača ili putnika u vozilu.

Naš život, zdravlje i telesni integritet ne mogu se iskazati u novcu. Ipak, kada dođe do nezgode, potreban je novac za pokriće vanrednih troškova. Zato je veoma bitno, kad već radite obavezno osiguranje vozila, da uradite i osiguranje putnika od autonezgode koje nije obavezno ali koje bi svi trebali da uzmemo. Cena ove polise zavisi od osiguranje sume i najčešće ona iznosi oko 500 dinara što je zanemarljiva suma, imajući u vidu da pokriva stvari koje niko od nas ne želi da se dogode, ali koje su ipak moguće.

osiguranje putnika

Najčešće se ugovara u paketu sa osiguranjem autoodgovornosti i predstavlja dobrovoljno osiguranje vozača i putnika u motornom vozilu.

Osiguranje vozača i putnika od nezgode osigurava se na izabranu osiguranu sumu, posebno za slučaj invaliditeta i za slučaj smrti. Regulisano je Opštim uslovima za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja i Dopunskim uslovima za osiguranje vozača, putnika i radnika od posledica nesrećnog slučaja.

Koji rizici su pokriveni?

  • Smrt nastala usled nezgode u vozilu.
  • Invaliditet – gubitak opšte radne sposobnosti – potpuni ili delimični.
  • Troškovi lečenja – narušavanje zdravlja kao posledica nezgode koje zahteva lekarsku pomoć.
  • Dnevna naknada – naknada koju Osiguravač isplaćuje Osiguraniku u ugovorenoj visini ukoliko nesrećni slučaj ima za posledicu Osiguranikovu prolaznu nesposobnost za rad.
  • Bolnički dan – ukoliko je zbog lečenja potreban boravak u bolnici, isplaćuje se ugovoreni iznos za svaki dan boravka u bolnici.

Osiguranje se može zaključiti upisivanjem imena osiguranika u polisu. Ako se osigurava više lica, uz polisu se prilaže spisak koji je sastavni deo polise. U tom slučaju važi osiguranje pri upravljanju i vožnji bilo kojim motornim vozilom, čija je vrsta označena u polisi.

Osiguranje može biti zaključeno i za određeni broj lica bez navođenja njihovih imena. U tom slučaju važi osiguranje za upravljenje i vožnju vozilom koje je u polisi tačno označeno i opisano.
Osiguranje vozača i putnika od nezgode se zaključuje na period od jedne godine ili kraće, uz uslov da se istek osiguranja poklapa sa istekom osiguranja od auto-odgovornosti.