Prenos vlasništva vozila ili ovlašćenje

Prenos vlasništva vozila ili ovlašćenje, večita su dilema vozača pri prodaji ili kupovini vozila.
Automobili kao i druge pokretne stvari imaju svoje vlasnike koji se u određenom trenutku mogu preneti na  novog vlasnika.
Najčešći promet prava svojine na automobilu je putem kupoprodaje, a odmah posle njega je poklon.
Na osnovu svojih potreba, želja i budžeta, svako bira koji će automobil da kupi.

Registracija vozila
Česta je pojava da vozači kako bi privremeno odložili prenos vlasništva i plaćanje potrebnih poreskih dažbina pribegavaju davanju ovlašćenja za upravljanje i raspolaganje automobilom.
Često se ovlašćenje primenjuje samo do prve sledeće registracije, jer je novim vlasnicima lakše da celu proceduru oko prenosa vlasništva izvrše tek tada.
„Kupovina“ vozila na ovlašćenje ima brojne mane i može dovesti do nekih komplikovanih situacija kako za korisnika, tako i za davaoca ovlašćenja.

 Razlozi zašto ne preporučujemo ovakvu upotrebu ovlašćenja:

 1. Pravna nesigurnost – dali ste novac za vaše vozilo, ali nominalni vlasnik vašeg automobila niste vi.
 2. U ovlašćenju postoji klauzula da vozilo možete prodati ukoliko želite da prodate nekom trećem licu, a to ne znači i da možete da ga prenesete na samog sebe.
 3. Ako u ovlašćenju ne stoji izričito napisano da vozilom možete upravljati i u inostranstvu nećete moći sami da izvadite dozvolu za upravljanje tuđim vozilom u inostranstvu.
 4. Situacija se može najviše zakomplikovati ako je vlastodavac preminuo. U tom slučaju vaše vozilo postaje predmet ostavinske rasprave.
 5. Problem može nastati ako ste potpisali i overili kupoprodajni ugovor, nakon čega ste odlučili da prolongirate prenos vlasništva vozila upotrebom ovlašćenja.  U tom slučaju se može desiti da kasnije, kada odlučite da prenesete vozilo na sebe morate da sačinite novi ugovor i ponovo platite njegovu overu.
 6. Vlastodavac sa druge strane može imati problema jer neko drugi faktički upravlja vozilom u saobraćaju. Kazne za parkiranje, doplatne parking karte, snimci sa kamera za kontrolu saobraćaja su nešto na šta morate biti spremni, s obzirom da ste vi nominalni vlasnik vozila, a da vozilom u saobraćaju kao vozač učestvuje neko drugi.

Sve navedeno su razlozi zbog kojih preporučujemo da prenos vlasništva vozila uradite odmah i na taj način uživate punu pravnu sigurnost i mirnu državinu svog vozila.

Kada se odlučite da kupite automobil treba da obratite pažnju na nekoliko stvari:

Na sta obratitti pažnju pri kupovini auta

 • Obratite pažnju na starost vozila, pređenu kilometražu i generalno tehničko stanje željenog automobila.
 • Proverite da li kupujete automobil od vlasnika ili lica koje ima ovlašćenje.
 • Proverite da li prodavac poseduje par originalnih ključeva, potrebnu opremu i da li su na automobilu vršene naknadne izmene tehničkih karakteristika.
 • Ako postoje izmene, vodite računa da vlasnik za svaku mora imati Uverenje o ispitivanju izdato od nadležne državne institucije (Agencije za bezbednost saobraćaja).
 • Za TNG uređaj pored ovog Uverenja kao osnovnog dokumenta o prepravci potrebno je posedovati i potvrdu o periodičnoj kontroli ispravnosti uređaja koja se vrši na 5 godina.

Posedovanje Uverenja je neophodno jer ste dužni da ga imate kod sebe i pokažete prilikom eventualne kontrole saobraćaja i na redovnom godišnjem/šestomesečnom tehničkom pregledu.

Prenos vlasništva vozila

Ako ste prekontrolisali sve prethodne napomene i odlučili se za kupovinu baš tog automobila, vreme je da sačinite kupoprodajni ugovor.

Ugovor je potrebno overiti u opštini ili sudu što znači da je u ovoj fazi potrebno prisustvo obe ugovorne strane.

Napominjemo: Od 1. aprila se sve overe vrše kod notara, osim u mestima koja nemaju ovlašćenog javnog beležnika, gde se i dalje overa vrši u opštini ili sudu.

Kada overite ugovor imate rok od 15 dana da podnesete poresku prijavu kako biste izmirili porez na prenos apsolutnih prava.

Teritorijalno nadležna filijala poreske uprave je ona koja se nalazi na opštini prodavca.

O ovome vodite računa ako kupujete vozilo od vlasnika sa drugog registrarskog područja (drugi grad) jer će vaše prisustvo biti potrebno kako prilikom predaje poreske prijave tako i prilikom preuzimanja overenog primerka ugovora.

Na poleđini ovog ugovora se nalazi pečat Poreske uprave koji dokazuje da je izmiren porez na prenos apsolutnih prava.

Iznos ovog poreza je 2,5% od procenjene kataloške vrednosti vozila (katalog AMSS).

Pre odlaska u Poresku upravu kod nas možete izvršiti katalošku procenu vozila i odrediti sumu koju ćete morati da platite za porez na prenos apsolutnih prava.

Šta je potrebno u teritorijalno nadležnu filijalu Poreske uprave da odnesete:

 • Dva primerka overenog kupoprodajnog ugovora.
 • Popunjena poreska prijava na ime prodavca.
 • Očitana saobraćajna dozvola za vozilo koje je predmet kupoprodaje.
 • Očitana lična karta vlasnika vozila koje je predmet prenosa.

Kada dobijete primerak ugovora overen od strane Poreske uprave potrebno je da izvršite upis promene vlasništva u jedinstveni registar vozila koji vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Potrebno je da radi evidentiranja promene vlasnika u jedinstvenom registru motornih vozila i dobijanja saobraćajne dozvole na vaše ime u policijsku stanicu odnesete:

 • Ličnu kartu,
 • Kupoprodajni ugovor (original)
 • Saobraćajnu dozvolu

Različiti slučajevi

Ako ste kupili vozilo u istom registarskom području kome nije istekla registracija duže od 30 dana, ne menjate registarske tablice već samo saobraćajnu dozvolu.

Ukoliko je registraciju još u toku postupak je malo drugačiji.

Predajete prepis registracionog lista (možete dobiti u samoj policijskoj stanici Novi Beograd na našem šalteru), original polise osiguranja od autoodgovornosti, saobraćajnu dozvolu i prve primerke uplatnica.

Ako vozilu ističe registracija podnosite sva ista dokumenta kao i pri redovnoj registraciji vozila.

Ako ste kupili vozilo u drugom registarskom području, potrebno je da stari vlasnik vozila odjavi vozilo i vrati registarske tablice Ministarstvu unutrašnjih poslova na teritoriji njegovog prebivališta, pre nego što vi registrujete vozilo na svoje ime.

U ovom slučaju vodite računa gde se fizički nalazi vozilo jer ćete u protivnom imati dodatne troškove izdavanja probnih tablica da biste prevezli vozilo do vaše adrese.

Nakon odjave stari vlasnik vam predaje poništenu saobraćajnu dozvolu koju predajete prilikom registracije/ zamene saobraćajne dozvole.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top