Ugovor o poklonu vozila

Ugovor o poklonu vozila je pored kupoprodaje jedan od najčešćih pravnih poslova kojima se vrši prenos vlasništva na automobilima. Tokom posedovanja automobila u jednom trenutku se može pojaviti želja i potreba da auto nekome poklonite, odnosno da prenesete pravo svojine ugovorom bez naknade.

Najčešći su pokloni između srodnika, supružnika i prijatelja, ali se ovaj ugovor nekada pojavljuje i kao simulovani ugovor iza koga se zapravo krije kupoprodaja ili neki drugi realan pravni posao.

Kako da sačinite ugovor o poklonu vozila?

Ugovor o poklonu vozila

Da biste uspešno okončali ovaj pravni posao potrebno je da obratite pažnju na nekoliko stvari, odnosno na bitne elemente ugovora o poklonu.

Svaki ugovor o poklonu automobila mora da sadrži:

-Jasno iskazanu želju poklonodavca da bez naknade prenese pravo svojine na poklonoprimca
-Podatke o poklonodavcu i poklonoprimcu (ime, prezime, JMBG, adresa)
-Podatke o predmetu ugovora o poklonu – poklonjenom autu. Ovde morate navesti sve bitne elemente za identifikaciju vozila (Marka i komercijalna oznaka, broj šasije, broj motora, boja)

Svaki ugovor o poklonu mora biti overen kod notara (u sudu ili opštini se još overavaju ugovori samo ukoliko za to područje nema notara).

Saznajte Više o javnim beležnicima – notarima  ovde

Plaćanje poreza kod ugovora o poklonu automobila

Kada overite ugovor, potrebno je da podnesete poresku prijavu. Prijava se podnosi filijali Poreske Uprave na opštini na kojoj je adresa poklonoprimca. Kada popunjavate poresku prijavu navedite u njoj ako postoji neki od razloga za poresko oslobođenje.

Poreska obaveza po ovom osnovu nastaje danom zaključenja ugovora o poklonu.

Poreska stopa kod ugovora o poklonu automobila je proporcionalna i određena na sledeći način:

  • Obveznici koji se, u odnosu na ostavioca, odnosno poklonodavca, nalaze u drugom naslednom redu po zakonskom redu nasleđivanja (u daljem tekstu: nasledni red), porez na nasleđe i poklon plaćaju po stopi od 1,5%.

Da pojasnimo, drugi nasledni red čine bračni drug (ako ostavilac nije imao potomaka) i roditelji ostavioca ili drugi naslednici na osnovu prava predstavljanja.

  • Obveznici koji se, u odnosu na ostavioca, odnosno poklonodavca, nalaze u trećem i daljem naslednom redu, odnosno obveznici koji sa ostaviocem, odnosno poklonodavcem nisu u srodstvu, porez na nasleđe i poklon plaćaju po stopi od 2,5%.

Ko nije u obavezi da plati porez na nasleđe i poklon?

Zakon o porezima na imovinu predviđa da porez na nasleđe i poklon ne plaća:

  • poklonoprimac prvog naslednog reda
  • supružnik poklonodavca

Ovlašćenje za zaključivanje ugovora o poklonu

Najčešći slučajevi „zloupotrebe“ ovlašćenja za vozila su oni kada se zapravo radi o kupoprodaji, a radi izbegavanja prenosa i plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava se vozi sa opštim ovlašćenjem. Ako u ovlašćenju nije naznačeno da auto možete i pokloniti nećete moći da zaključite ovaj ugovor na osnovu datog ovlašćenja.

Prenos vlasništva vozila ili ovlašćenje? Saznajte više.

Scroll to Top